Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam làm việc với Tổng cục Thủy sản bàn kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trong “Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

(VSA) Ngày 8/10/2021, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (Hiệp…

Xem thêm Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam làm việc với Tổng cục Thủy sản bàn kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trong “Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”