Ban hành nhiều chính sách để thực hiện Nghị quyết 36 NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2020 có biết bao khó khăn, thách thức, đặc…

Xem thêm Ban hành nhiều chính sách để thực hiện Nghị quyết 36 NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045