vsalogo

(VSA) Trong tháng 4/2022, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã phối hợp với 2 tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang tổ chức cho hội viên Hiệp hội VSA khảo sát vùng nuôi biển và tổ chức Hội thảo phát triển nuôi biển bền vững tại cả 2 tỉnh trên để